Program Pracowni

Jest odpowiedzią na zmiany zachodzące we współczesnej kulturze i wpisaniem się w awangardowe i coraz intensywniej rozwijające się trendy oparte na wzajemnych relacjach sztuki, nauki i technologii. Jest przejawem strategii szkolnictwa wyższego dążących do wzajemnego otwarcia się środowisk akademickich, badawczych i twórczych, dając studentom dostęp do wiedzy i doświadczeń. Pracownia współpracuje z Wydziałem Biologii UAM, dając studentom dostęp do specjalistycznych laboratoriów badawczych i interdyscyplinarnej wiedzy.

KRONIKA PRACOWNI

Pracownia promuje rozwój artystycznych poszukiwań i wiedzy akademickiej w obszarach przenikania się sztuki, nauki i technologii, tworzy forum dla komunikacji i współpracy między środowiskami artystycznymi i naukowymi, rozwija kreatywny potencjał i świadomość studentów w oparciu o różnorodność doświadczeń i praktyk twórczych, ułatwia dostęp do interdyscyplinarnej wiedzy, tworzy środowisko artystyczno-badawcze będące źródłem wartościowej wiedzy opartej na indywidualnych i międzydyscyplinarnych poszukiwaniach, otwarciu i współpracy, podejmuje refleksje nad rolą sztuki w kształtującym się społeczeństwie wiedzy, nad wzajemnymi odniesieniami trzech wskazanych obszarów ludzkiej kreatywności i wynikającymi z nich konsekwencjami dla współczesnej kultury.

PROJEKT RYZOSFERA

W ramach programu pracowni, studenci realizują projekty indywidualne oraz projekty pracowniane. Realizowane tematy/zadania: W roku akademickim 2021/2022 tematem przewodnim był „Organizm”. Temat ten proponowany jest w ramach międzyuczelnianego projektu: „Ryzosfera: Wielkie Sieci Małych Światów”, który zainspirowany badaniami nad sieciowymi strategiami roślin Wood Wide Web, oraz wpływem tych badań na zmianę kulturowych paradygmatów, rozwój naszych społecznych ekosystemów oraz relacji między bio i techno-sferą. Temat realizowany jest we współpracy z Wydziałem Biologii UAM Realizacja tematu oparta jest na eksploracji i twórczym eksperymencie. Obejmuje warsztaty, konsultacje, wykłady, dyskusje, prace terenowe, pracę w laboratoriach, publiczne prezentacje w postaci wystaw i sympozjów.

WYSTAWA KOŃCOWOROCZNA 2021

WYSTAWA KOŃCOWOROCZNA 2020